Amiant (Uralita)

Consulteu el llistat d'empreses autoritzades per l'Autoritat Laboral del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya,.per poder manipular i dur a terme la retirada del material amb contingut d'amiant. Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

FAQ relacionades      https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/faq/amiant/