Col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Empordà

29/09/2020

El Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Esportiu del Baix Empordà signen un conveni de col·laboració per a l’organització, gestió i difusió de les activitats esportives arreu de la comarca.

Recentment Joan Manuel Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, i Xavier Coll, president del Consell Esportiu del Baix Empordà, han signat un conveni amb l’objectiu d’establir els mecanismes de col·laboració entre les dues administracions per al desenvolupament eficaç de les seves competències en matèria esportiva, de forma que es determini els mitjans materials, tècnics, humans i econòmics que cadascuna de les organitzacions posarà a disposició de l’altra.

Per una banda, el Consell Esportiu del Baix Empordà s’encarregarà de realitzar i organitzar accions i esdeveniments com els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el Pla Català de l’Esport a l’Escola o el Programa de Formació per Entitats Esportives. El Consell Esportiu també és el responsable davant el Consell Català de l’Esport, així com es compromet a lliurar al Consell Comarcal un informe anual del desenvolupament de les diferents activitats de les quals s’hagi responsabilitzat.

Per altra banda, el Consell Comarcal del Baix Empordà atorgarà una subvenció de 10.000 euros, per a finançar l’organització i el desenvolupament de les activitats durant l’any 2020.

Per tal de fer un seguiment i control del conveni signat es constituirà una Comissió de Seguiment entre ambdues parts formada per un membre de cadascuna, en aquest sentit, la Comissió s’haurà de reunir semestralment per fer un seguiment i control de l’execució del conveni.

Tenint en compte les funcions dels dos Consells, mitjançant el conveni es pretén actuar de forma coordinada i eficient per tal de regular i coordinar els esdeniments i accions esportives que s'organitzen arreu del territori del Baix Empordà.