Continuïtat a la implementació de les polítiques d’habitatge de Calonge amb el suport del CCBE

04/03/2021

S’ha signat el conveni d’habitatge que permet a l’Oficina d’Habitatge Comarcal prestar serveis a Calonge i Sant Antoni en aquesta matèria al llarg d’aquest 2021.


L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha signat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per tal de donar continuïtat a la implementació de les polítiques municipals d’habitatge.

D’aquesta manera es dona continuïtat per aquest 2021 a les tasques que el Consell Comarcal del Baix Empordà desenvolupa mitjançant l’Oficina Comarcal d’Habitatge. Fins ara els serveis que presta l’oficina són els següents:

Pel que fa les tasques administratives es desenvolupen accions com:

 • Servei d’atenció al públic en matèria d’habitatge
 • Registre electrònic de la documentació generada en les visites i que vagi adreçada a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal
 • Atendre les persones en situació d’exclusió residencial, derivades dels Serveis Socials
 • Ajudar en la preparació de la documentació necessària per a poder accedir a convocatòries d’ajuts i subvencions en matèria d’habitatge
 • Tasques administratives de la Borsa de per al lloguer Social
 • Tasques administratives de la Borsa d’Inclusió i allotjament d’acollida
 • Tramitar ajuts de lloguer, ajuts pels deutes de lloguer i d’hipoteca per evitar que el ciutadà perdi el seu habitatge de residència habitual
 • Tramitar ajuts per a persones desnonades, per tal que puguin accedir a un nou habitatge
 • Col·laborar amb els Serveis Socials del municipi en la tramitació de meses d’emergència
 • Lliurar còpies de Certificats i de Cèdules d’Habitabilitat
 • Generar alta dels expedients de cèdules d’habitabilitat del municipi
 • Tramesa mensual de dades estadístiques de les visites ateses incorporant la naturalesa de la consulta
 • Tasques administratives dels Informes d’Adequació dels Habitatges INF01 i INF04 per a persones que volen reagrupar un familiar o bé han de renovar permisos

Quant a tasques tècniques es realitzen tasques com:

 • Gestionar la borsa de Mediació per al lloguer social
 • Gestionar la borsa d’inclusió i allotjaments d’acollida
 • Gestions amb privats per a l’adquisició municipal d’habitatge i/o per a la cessió de pisos a la borsa de lloguer social
 • Participar a les taules d’emergència d’habitatge convocada per l’Ajuntament
 • Fomentar un accés assequible a l’habitatge
 • Impulsar la rehabilitació dels habitatges del municipi
 • Dinamitzar el mercat de lloguer
 • Crear una borsa d’habitatges desocupats del territori
 • La promoció del manteniment i la rehabilitació del parc d’habitatges
 • Redacció dels informes d’Adequació dels Habitatges INF01 i INF04 per a persones que volen reagrupar un familiar o bé han de renovar permisos. (inclosa la realització de les visites d’inspecció i la tramesa al Departament d’Immigració) Se’n limiten a quatre informes al mes, amb un topall de 50 informes a l’any.

 

Per al 2020 el cost anual del servei va ser de 8000€ en concepte de despeses o costos econòmics per portar a terme les accions previstes en la implementació del Servei Municipal d’Habitatge i per al finançament de les despeses no elegibles en el conveni d’encàrrec de gestions que té establert el Consell Comarcal del Baix Empordà amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per al 2021, el cost anual pel servei incrementat a dos dies de Servei d’Habitatge i dos dies de tasques tècniques d’Habitatge és de 40.000€.

 

Pel conseller responsable de l’àrea, Daniel Encinas, “oferir serveis eficients als Ajuntaments de la comarca per a nosaltres és una prioritat, és a partir d’aquests serveis que ofertem que podem ajudar a les realitats particulars dels habitants del Baix Empordà”.