Convocatòria de la 7a edició del Premi Empordà de Novel·la 2023

20/07/2023

Concessió d’un premi econòmic per a la 7a edició del Premi Empordà de Novel·la.

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’un premi econòmic per a la 7a edició del Premi Empordà de Novel·la.
2. Bases reguladores
“Bases reguladores de la 7a edició del Premi Empordà de Novel·la”, aprovades per Decret de Presidència en data 23 de març de 2023 i publicades al BOP de Girona, núm. 65, de data 3 d’abril de 2023.
Web comarcal https://www.baixemporda.cat/ca/noticies/bases-premi-emporda-de-novel-la/
3. Requisits de les obres a presentar
Les obres que optin a la 7a edició del Premi Empordà de Novel·la han de ser rigorosament inèdites i escrites en català. Les novel·les tindran una extensió mínima de 150 pàgines i els autors n’hauran de garantir l’originalitat; no poden trobar-se en procés d’edició, ni poden haver estat mai premiades en altres concursos. Les obres es presentaran de manera anònima.
4. Presentació de les obres
Les obres es presentaran per correu electrònic, des de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i fins abans de les 24 hores del dia 24 de novembre de 2023, a l’adreça premiempordanovel.la@baixemporda.cat, d’acord amb el procediment descrit a les bases reguladores de la 7a edició del Premi Empordà de Novel·la.
5. Premi
Es concedirà un premi de 7.000 € a l’obra guanyadora.
La quantitat atorgada serà l’avançament dels drets d’autor del primer any. En anys successius, l’editorial gestionarà amb la persona guanyadora les condicions referides a drets d’autor.
L’atorgament del premi econòmic es farà d’acord amb l’apartat 7 de les Bases reguladores del Premi Empordà de Novel·la 2023 i a l’aplicació pressupostària 11-334-2270601.
6. Jurat
El jurat del Premi estarà format per les següents persones: Joan Maria Puigvert, Neus Lloveras, Teresa Calabús, Imma Tubella, Josep Torrent, Salvador Casas, Josep Maria Hernández, Jordi Imaz com a comissari del Premi i Gemma Amiel, tècnica de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà com a secretària del jurat.
El jurat vetllarà pel compliment íntegre de les bases reguladores del Premi i es reunirà de manera presencial aixecant acta del veredicte final.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els membres del jurat es reserven el dret de considerar desert el Premi en el cas que les obres presentades no compleixin el nivell mínim requerit.
L’obra guanyadora serà publicada per l’editorial Brau Edicions, S.L. Si, per alguna raó de força major, passat un any des del lliurament del Premi, l’obra no hagués estat publicada, l’autor serà lliure de fer-ho amb l’editorial que consideri oportuna. En tot cas, l’obra editada haurà de fer constar a la coberta el premi obtingut.
C. dels Tarongers, 12 (Can Salamó) · 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ
Tel. 972 64 23 10 – Fax 972 64 10 03 – A/e: consell@baixemporda.cat
CIF: P6700009A
7. Veredicte del premi
El veredicte del Premi es farà públic en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc el divendres 22 de març de 2024.
8. Òrgans competents per a la instrucció i concessió
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà serà l’encarregada de la instrucció del procediment per a l’atorgament del Premi.
El jurat serà l’òrgan que acordarà l’atorgament del Premi.
9. Forma de pagament
El pagament del premi atorgat s’efectuarà en el termini d’un mes, a comptar des de la data de notificació de l’acord, mitjançant transferència bancària en el compte corrent indicat a la fitxa de creditor del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Per tal de poder fer efectiu el pagament, caldrà que la persona guanyadora presenti una declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social, així com una declaració responsable conforme la persona pot ser beneficiari del Premi perquè no està inclosa en cap motiu d’exclusió de l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
10. Obres presentades
Les obres guanyadores restaran en propietat dels respectius autors.
El Consell Comarcal garantirà la privacitat dels originals i de les dades dels participants. El contingut dels treballs no podrà ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de l’organització.
11.- Responsabilitat legal
La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de totes i cadascuna de les bases d’aquesta convocatòria. Els participants accepten les presents bases, així com la interpretació que n’efectuï el jurat del Premi.
Els participants eximeixen l’organització, al Consell Comarcal del Baix Empordà i l’editorial, de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.
12.- Protecció de dades

En virtut de la normativa en matèria de protecció de dades, les dades personals dels participants al Premi seran incloses als tractaments de responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Empordà amb domicili al carrer dels Tarongers 12, La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 i NIF P6700009A. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació al present concurs. La base que legitima aquest tractament és el consentiment de la persona interessada (art.61.a) RGPD). Aquestes dades no seran comunicades a tercers amb les excepcions previstes per la llei. Es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis dels responsables i la normativa d’arxius aplicable. En qualsevol cas es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i de portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit al carrer dels Tarongers 12, La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 o posant-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades
C. dels Tarongers, 12 (Can Salamó) · 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ
Tel. 972 64 23 10 – Fax 972 64 10 03 – A/e: consell@baixemporda.cat
CIF: P6700009A
a través del correu electrònic dpd@baixemporda.cat. En tot cas, si es considera, es podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).
Disposició final primera
En tot el que no preveuen expressament les bases serà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), si es tracta d’associacions; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals (TRLHL); la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), i resta de legislació concordant.


La Bisbal d’Empordà