El Pressupost del Consell Comarcal del Baix Empordà ascendeix a 34 milions d’euros

12/12/2023

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat la seva sessió ordinària del Ple, amb una agenda que destaca especialment l'aprovació del Pressupost General per a l'any 2024.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat la seva sessió ordinària del Ple, amb una agenda que destaca especialment l'aprovació del Pressupost General per a l'any 2024, que com és segell identitari d’aquest nou equip de govern, se centra en l’assistència als municipis, fent especial èmfasi en els municipis petits que disposen de menys recursos, en l’acompanyament social i en  fomentar mesures per recuperar l’economia.

L'Ordre del dia inclou temes rellevants que abasten àmbits com ara la presa de possessió de la consellera comarcal Alba Solés Coll així com diversos decrets i resolucions de gestió interna.

En el Ple, la corporació ha aprovat un conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Mont-ras al Consell Comarcal del Baix Empordà per la gestió prèvia i per la licitació i execució de l’obra d’obertura de franges de protecció d’incendis.

També s’ha aprovat l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Empordà a la declaració sobre la gestió dels grans incendis forestals proposada per la Fundació Pau Costa.

S’ha sol·licitat a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a Girona que es prioritzi la comarca del Baix Empordà en el seu cronograma d’integració per facilitar el transport públic al conjunt de la ciutadania de la comarca.

S’aprova la modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a l’impuls de les polítiques de la igualtat i feminismes pel període 2022-2025 així com el II Protocol d’Assetjament per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament laboral, sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere i altres tipus de discriminacions.

En la sessió originària també s’ha aprovat la proposta de nomenament de dos membres del Patronat de la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut integrats Baix Empordà, en representació de la societat civil, com son el Sr. Xavier Puigjaner Pérez i la Sra. Maria Teresa Renart Martinench i l’actualització de les rutes del transport escolar.

Tanmateix, l'element més destacat és el punt on es presenta i s'aprova inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix Empordà per a l'any 2024.

El Pressupost, amb una quantitat total de 34.000.000,00 €, representa un increment significatiu en comparació amb l'exercici anterior. Aquest augment reflecteix la voluntat del Consell Comarcal de respondre a les necessitats especials derivades de la crisi sanitària i social actual, amb un enfocament especial en l'impuls dels serveis socials, l'acompanyament als municipis petits i les mesures per a la recuperació econòmica.

Aquest pressupost destaca per la seva prudència en la gestió dels recursos públics, amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l'administració comarcal. Es posa de manifest l'èmfasi en la transparència, l'eficiència, l'equilibri pressupostari i el suport als municipis més petits que disposen de menys recursos.

El Baix Empordà, amb una economia centrada en el turisme i la segona residència, s'enfronta als desafiaments de les crisis sanitàries, econòmiques i socials, així com als fenòmens meteorològics i altres emergències. El pressupost per al 2024 reflecteix la necessitat d'ajustar-se a aquests canvis i de respondre a les demandes de la ciutadania.

Dins d'aquest marc, el Consell Comarcal es compromet a consolidar els serveis socials, impulsar el desenvolupament econòmic sostenible, promoure la igualtat d'oportunitats i contribuir a la gestió dels reptes ambientals. Els objectius generals del pressupost s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, amb un enfocament en àmbits socials, econòmics i relacionals.

D’entre les inversions en destaquen dues, per una banda impulsar el Parc Tramuntana per generar ocupació, augmentar els programes d’acompanyament i de reinserció al mercat laboral de les persones amb capacitats especials i per altra és la d’un nou programa de recaptació de tributs que facilitarà l’accés al ciutadà a l’administració electrònica i que sumarà eficàcia i eficiència al servei.

També està previst de completar la valoració de llocs de Treball del personal de la corporació assumint el 75% restant l’any vinent.

Amb aquesta aprovació inicial del Pressupost General, segons la presidenta Glòria Marull: “El Consell Comarcal del Baix Empordà reafirma el seu compromís amb el benestar de la comarca i amb la construcció d'una administració eficaç, transparent i compromesa amb les necessitats de la ciutadania”.