Prestacions permanents per al pagament del lloguer.

08/03/2021

Poden accedir a aquestes prestacions les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2020, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010.