S’obre la convocatòria d’ajut d’habitatge per a joves de fins a 36 anys

23/09/2022

Fes clic per veure els requisits i el què cal per demanar l’ajuda!

El proper dia 28 de setembre s’obre la convocatòria ajut per a joves fins a 36 anys 2022. S’obrirà la convocatòria el proper dia 28 de setembre a les 09:00h i es tancarà el 07 d’octubre a les 15:00

Els requisits per demanar aquesta ajuda són: 

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 anys, inclosos, o menys en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.664,16 €).
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els ingressos de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
  • En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:
  • Import de lloguer d'habitatge:
   Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
   Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
   Demarcació de Girona: 650 euros.
   Demarcació de Lleida: 600 euros
   Demarcació de Tarragona: 600 euros.
   Les Terres de l’Ebre, 600 euros

   Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

   Excepte en l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que és de 1.100 euros.

  • En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:
   Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
   Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
   Demarcació de Girona: 350 euros.
   Demarcació de Tarragona: 300 euros.
   Demarcació de Lleida: 300 euros.
   Les Terres de l'Ebre: 300 euros

 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 6 rebuts de lloguer pagats.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Tota la informació és a la web de l’Agència de l’Habitatge https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2