Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

19/03/2024

A qui va dirigit:

A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l'habitatge objecte de l’arranjament.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 18 de març de 2024 i finalitza el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos

Actuacions subvencionables:

Les actuacions subvencionables d'arranjament de l'interior de l'habitatge s'han d'ajustar a les tipologies d'obres descrites a les bases de la convocatòria:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

Actuacions no subvencionables:

No són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior d’habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE - 2009)

Termini i execució de les obres:

  • Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.
  • La persona beneficiària haurà de comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici.
  • El termini per a l'execució de les obres no pot excedir els tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres.
  • La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a patir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Règim de concessió:

Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència pública no competitiva, i les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. El termini màxim per dictar la resolució de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades per silenci administratiu

Import màxim de la subvenció:

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial, els costos de les diagnosis o estudis tècnics previs i els honoraris dels tècnics facultatius.

El pressupost d’execució material és el de l’empresa o les empreses que realitzen les obres d’arranjament interior i s’ha d’ajustar a l’autorització municipal de les obres.

L’Agència pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción, o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l’any de la convocatòria.

Incompatibilitat:

Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol ajut o subvenció per al mateix objecte provinent d'altres administracions públiques i entitats de dret públic.

Enllaç al tràmit: Accés a la sol·licitud