Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans.

08/04/2021
Habitatge.

Aquestes obres inclouen les que calguin per assolir les condicions mínimes d'habitabilitat.
Enguany, per facilitar el tràmits telemàtics a les persones grans, podran presentar les sol·licituds altres persones en nom seu, amb la corresponen autorització.


L’ajut és d’un màxim de 3.000 euros per habitatge i s’ha de destinar a obres que afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de juny i aquest any s’atorgaran per ordre d’entrada de les persones que reuneixin els requisits, fins a exhaurir el pressupost.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140/1795427.pdf