Uralita

Consulteu el llistat d'empreses autoritzades per l'Autoritat Laboral del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya,.per poder manipular i dur a terme la retirada del material amb contingut d'amiant. Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

FAQ relacionades      https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/faq/amiant/

Si us vau acollir a la convocatòria extraordinària d'ajuts per a la retirada de cobertes d'amiant afectades per les inclemències meteorològiques del 30 d'agost podeu consultar la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399912&idens=1

L’Agència de Residus de Catalunya ha informat que el formulari per tramitar la justificació de la subvenció de la retirada d’amiant (uralita) ja està disponible a la seva pàgina web

(https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3060_2022_amiant_meteo_2022)

Cal tenir en compte que hi haurà 2 formularis de justificació: un per la justificació de la uralita i l'altre per justificar la de les plaques solars. Per tant, informar a la ciutadania que encara que hagin demanat les 2 ajudes en un únic formulari de subvenció, ara hauran d'emplenar 2 formularis per justificar.

NOVA CONVOCATÒRIA 2023

cliqueu el següent enllaç per tota la informació i per fer el tràmit en línia:

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/amiant/