Uralita

Consulteu el llistat d'empreses autoritzades per l'Autoritat Laboral del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya,.per poder manipular i dur a terme la retirada del material amb contingut d'amiant. Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

FAQ relacionades

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/faq/amiant/

Si us vau acollir a la convocatòria extraordinària d'ajuts per a la retirada de cobertes d'amiant afectades per les inclemències meteorològiques del 30 d'agost podeu consultar la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399912&idens=1

L’Agència de Residus de Catalunya ha informat que el formulari per tramitar la justificació de la subvenció de la retirada d’amiant (uralita) ja està disponible a la seva pàgina web

(https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3060_2022_amiant_meteo_2022)

Cal tenir en compte que hi haurà 2 formularis de justificació: un per la justificació de la uralita i l'altre per justificar la de les plaques solars. El formulari per tramitar la justificació de la subvenció de les plaques solars encara no està disponible i tardarà uns 10 dies a estar-ho. Per tant, informar a la ciutadania que encara que hagin demanat les 2 ajudes en un únic formulari de subvenció, ara hauran d'omplir 2 formularis per justificar.

També s’informa que el pagament d'aquestes primeres subvencions no preveuen que sigui fins el mes d'abril, més endavant ja intentaran ser més àgils, però per aquestes primeres no poden garantir un pagament ràpid.

Finalment informar que està prevista una nova convocatòria ordinària per retirada de fibrociment amb amiant per passat l’estiu.