Serveis socials bàsics

Els serveis socials bàsics, gestionats pels EBAS, són la porta d'entrada al sistema públic de serveis socials i garanteixen la proximitat amb les persones usuàries i els àmbits familiar i social. Són el conjunt d’intervencions professionals orientades a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el progrés social de les persones, famílies i grups socials.

El seu objectiu és garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posar atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i promoure el desenvolupament de les capacitats personals en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents: 

  • Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu. 
  • Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar. 
  • Conèixer els recursos i les prestacions socials existents, informar i ajudar en la gestió dels tràmits.