Arxiu comarcal

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, regula la Xarxa d’Arxius Comarcals, que ha de fer possible l’aplicació dels principis de provinença i territorialitat en el tractament dels documents i en l’accés a aquests. La Xarxa d’Arxius Comarcals és titularitat de la Generalitat de Catalunya, i correspon al Departament de Cultura la seva direcció, impuls i la coordinació.D’acord amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, la gestió dels arxius comarcals correspon als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i l’ajuntament cap de comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament al consell comarcal i l’ajuntament.

El 15 de juny de 1982 el Departament de Cultura i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà varen subscriure el conveni per a la creació de l’Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d’Empordà.

El 21 de febrer de 1991 l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà van subscriure el conveni pel qual es delegaven al Consell Comarcal les competències en matèria d’arxius previstes en el Decret 208/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de cultura a les comarques.

El Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà acorden que l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu municipal de la Bisbal d’Empordà. 

La gestió de l’Arxiu Comarcal l'exerceix conjuntament el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, sens perjudici de les funcions del Departament de Cultura de direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

Web Arxiu Comarcal del Baix Empordà

Destaquem: