Ensenyament


L'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà té subscrit amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya un conveni per a la gestió de les següents competències en matèria d'ensenyament:

 • Servei de menjador escolar 
 • Servei de transport escolar  
 • Servei d'ajuts econòmics individuals de menjador i de desplaçament

 

NORMATIVA

Decrets 160 i 161, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador i el servei escolar de transport (DOGC número 2208, de 20 de maig de 1996).

Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i el Consell Comarcal del Baix Empordà relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

 

DESTINATARI

Alumnat i ajuntaments de la comarca

 

FUNCIONS

Servei de transport escolar

 • Transport escolar obligatori: gestionar el desplaçament gratuït de l’alumnat d’educació obligatòria que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic o privat concertat ordinari o d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació.
 • Transport escolar no obligatori: gestionar el desplaçament de l’alumnat de segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència. Aquesta gestió es pot oferir sempre que les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents.
  Per a aquest tipus de servei, el Departament d’Educació estableix una aportació econòmica diària obligatòria/alumnat usuari. La quantia es fixa per a cada curs escolar.

 

Servei de menjador escolar 

 • Gestionar el servei de menjador escolar als centres docents públics de la comarca, mitjançant la contractació d’empreses del sector. La prestació d’aquest servei inclou:
 • El subministrament del dinar i del personal als centres, ja sigui amb cuina a l’escola o amb servei de càtering.
 • L’adequació de les instal·lacions per tal que compleixin els requisits sanitaris d’un menjador escolar (neteja de cuines/office i sala menjador, subministrament d’estris i vaixella, kits de clor, termòmetres, etc., reparació i inversions d’aparells de cuina).
 • La vigilància, seguretat i dinamització de l’espai del menjador a través de monitoratge titulat, així com la realització d’activitats de lleure i el corresponent material d’acord amb el projecte educatiu del centre.
 • La informació a les famílies, a través d’informes, dels hàbits alimentaris i de comportament dels seus fills/es al menjador, d’acord amb el Pla de funcionament de cada menjador escolar.
 • Un servei d’auditories i inspeccions dels menjadors escolars, tant pel que fa a les instal·lacions, com a la qualitat nutritiva, dietètica i sanitària dels aliments i els menús, així com el seguiment del monitoratge i el comportament de l’alumnat usuari per tal de garantir-ne el bon funcionament.
 • La formació continuada del personal del servei (cuina i monitoratge).
 • La gestió econòmica i financera (cobrament avançat dels rebuts per domiciliació bancària, gestió de beques, control d’impagats, etc.).

 

Servei d’ajuts econòmics individuals de menjador i de desplaçament.

 • Gestionar i concedir ajudes econòmiques a l’alumnat escolaritzat a la comarca del Baix Empordà que compleix els requisits establerts en les bases de les convocatòries d’aquests dos tipus de subvencions que s’aproven per a cada curs escolar.

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Imma Ricart Oliver

Correu electrònic: ensenyament@baixemporda.cat 

Telèfon: 972 64 55 59972 64 23 10

Adreça: C. del Raig, núm. 7, 17100 La Bisbal d’Empordà

Horari d’atenció a públic: De dimarts a divendres, de les 9 a les 14 h.

 

Propostes, suggeriments i opinions

 

Comentaris