Vies de comunicació a famílies en cas d'emergència (aiguats i nevades)

23/11/2021

El Consell Comarcal del Baix Empordà rep informació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) sobre les possibles emergències que hi pugui haver. D’acord amb aquesta informació, que pot ser de risc potencial (predicció de nevades, pluges, etc.) o real (inundacions, etc.), i les directrius de Protecció Civil, es pot decidir evacuar o confinar l'alumnat transportat, o suspendre el servei.

En el cas que ens trobem dins de l’horari escolar, serà el centre educatiu qui us notificarà l’evacuació, d’acord amb els mecanismes d’informació que tingui establerts.

Si ens trobem fora de l’horari escolar, serà el Consell Comarcal qui us donarà la informació actualitzada del servei de transport escolar a través d'alguna de les vies de comunicació següents:

- Al web del Consell Comarcal:
     www.baixemporda.cat
     www.baixemporda.cat/ensenyament

- A través d'SMS al mòbil que ens heu facilitat en el moment de sol·licitar el servei.

- Als mitjans de comunicació:
     Catalunya ràdio, Catalunya informació o ràdios locals.

- Altres.