Gestió Cadastral

El Consell Comarcal Baix Empordà, d'acord amb les competències que li atorguen el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, la delegació dels Ajuntaments i el vigent Conveni amb la Direcció General del Cadastre, realitza diversos treballs de gestió tributària que tenen per finalitat l’actualització del cadastre.

 

DESTINATARI

Ajuntaments i ciutadania de: ALBONS, BELLCAIRE D'EMPORDÀ, COLOMERS, CORÇÀ, CRUÏLLES - M I SS, FOIXÀ, FONTANILLES, GARRIGOLES, GUALTA, JAFRE, MONT-RAS, PALAU-SATOR, PALS, PARLAVÀ, LA PERA, REGENCÓS, RUPIÀ, SANT FELIU DE GUIXOLS, SERRA DARÓ, LA TALLADA D'EMPORDÀ, TORRENT, ULTRAMORT, ULLÀ, VALL-LLOBREGA, VERGES I VILOPRIU. 

 

FUNCIONS

 • Tramitació dels expedients de transmissions de domini dels béns immobles de naturalesa urbana i rústica 
 • Tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic
 • Notificació de les resolucions procedents de la Gerència del Cadastre
 • Certificació dels béns immobles, referències cadastrals i valors cadastrals
 • Assistència a tots els municipis que tenen delegada la gestió per a la formalització i actualització de qualsevol alteració cadastral
 • Assistència al contribuent en qualsevol aspecte de la gestió cadastral: altes, variacions, recursos, etc.
 • Col·laboració en la recepció de documentació
 • Atenció al públic en els processos de revisions de valors cadastrals
 • Col·laboració per al manteniment de les bases de dades del cadastre
 • Treballs de camp per a la detecció de les alteracions físiques
 • Grafiat en format digital de les alteracions
 • Assistència en les incidències de rústica

 

PIC

El Departament de Cadastre del Consell Comarcal del Baix Empordà, d’acord amb la Gerencia Territorial del Cadastre, també realitza les tasques de P.I.C. (Punt d’informació Cadastral).

Pel que fa al servei de consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides, d’acord amb els articles 50-54 del RDL 1/2004, únicament podran accedir a aquest tipus d’informació els titulars i els seus representants, degudament autoritzats. Per a aquest efecte caldrà que aportin el DNI o l’autorització (model que es facilitarà des d’aquest PIC) degudament signada i acompanyada de la còpia del DNI del titular.

En cas que el titular cadastral sigui difunt, el sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seva relació directa amb l’esmentat bé.

Aquests certificats telemàtics tindran els mateixos efectes que els expedits pels òrgans de la Direcció del Cadastre General.

 

DOCUMENTS ADJUNTS

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l'Àrea: Narcís Torroella Torrent

Telèfon: 972 64 23 10

Correu electrònic: cadastre@baixemporda.cat 

Adreça: c/ del Raig, 5 baixos, La Bisbal d’Empordà

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

Propostes, suggeriments i opinions

Comentaris