Subvencions per al pagament del lloguer 2023.

Convocatòria tancada

Persones entre 36 i 64 anys a data 22/03/2023.

De l'11 d'abril al 12 de maig de 2023. 

Tenir la residència legal a Catalunya

Tenir una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, en el moment de la publicació de la convocatòria (22/03/2023)

Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79  € (2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge superior a 650 euros o habitació superior a 350 euros.

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Podeu consultar com tramitar la identificació digital (idCAT) en aquest enllaç. Per tràmitar la idCAT mòbil podeu veure aquest vídeo.

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

Convocatòria tancada

Persones de 65 anys o més a data 22/03/2023.

De l'11 d'abril al 12 de maig de 2023.

Tenir la residència legal a Catalunya

Tenir una edat de mes de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria (22/03/2023).

Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79  € (2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge superior a 650 euros o habitació superior a 350 euros.

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Podeu consultar com tramitar la identificació digital (idCAT) en aquest enllaç. Per tràmitar la idCAT mòbil podeu veure aquest vídeo.

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

 

 

 

 

Convocatòria tancada

Ajuts a lloguer per a joves 2023

Del 23 de març al 05 d'abril de 2023.
 

Fes clic per saber-ne tots els detalls.

S’ha obert el termini per sol·licitar els ajuts per fer front al pagament del lloguer dirigits als joves de 35 anys o menys. Aquests ajuts són una eina per prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies amb menys recursos, però que no es trobin en risc imminent d’exclusió. En aquest darrer cas, hi ha ajuts que es poden sol·licitar durant tot l’any.

Aquí podeu trobar informació i https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-perque-els-joves-paguin-el-lloguer

Accés directe al tràmit. https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=&moda=1#cercador-municipis