SOL·LICITUD TRÀMIT DE RECLAMACIÓ A CONSUM

SERVEI DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE

En cas que no hagueu pogut aconseguir una entesa satisfactòria amb l’empresa per resoldre la vostra reclamació, podeu sol·licitar la intervenció del servei públic de consum, que us prestarà un servei de mediació i/o arbitratge de consum.

Cal que presenteu en el Registre d'Entrada de Documents del Consell Comarcal (C. Tarongers, 12 de la Bisbal d'Empordà) la SOL·LICITUD TRÀMIT DE RECLAMACIÓ que trobareu al peu d'aquesta pàgina, o l'exemplar original del FULL OFICIAL DE RECLAMACIÓ.

Heu de trucar per demanar cita amb el registre d'entrada de documents del consell comarcal, o bé enviar-ho per correu postal, o bé mitjançant la seu electrònica si disposeu de certificat de signatura digital: https://baixemporda.eadministracio.cat/info.0 

O bé podeu utilitzar el formulari online que trobareu a:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

En qualsevol cas, la vostra sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:

  • Fotocòpia dels documents probatoris (albarans, pressupostos, factures, contractes, fotografies, etc.)
  • Acreditació de la reclamació prèvia realitzada a l'empresa o establiment, i la seva resposta, si escau (veure apartat "Primer pas imprescindible per reclamar")

El procediment

D'acord amb el que disposa el Títol III de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, sobre la resolució extrajudicial de conflictes, s'iniciarà una mediació i/o arbitratge de consum per intentar trobar una solució.

La mediació i l'arbitratge de consum són procediments voluntaris i gratuïts que només es poden dur a terme si l'empresa reclamada ho accepta. En cas de no acceptació, us haureu d'adreçar als tribunals ordinaris de justícia.

La mediació és un procediment que es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona imparcial i experta, que té com a objecte ajudar les parts i facilitar l'obtenció per elles mateixes d'un acord satisfactori. La mediació de consum està regulada pel Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.

L'arbitratge és un procediment en que un col·legi arbitral imparcial valora el cas i el resol mitjançant el dictat d'un laude d'obligat compliment per ambdues parts. Les vistes arbitrals poden ser no presencials, i les presencials se celebren a la seu del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Les empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum són aquelles que han formalitzat un compromís d'acceptació de la mediació i l'arbitratge per resoldre els conflictes que puguin plantejar els seus clients.

Consulteu les empreses adherides a: http://consum.gencat.cat/ca/empreses/aspectes-voluntaris/adhesio-al-sistema-arbitral-de-consum/empreses-adherides-al-sistema-arbitral-de-consum/index.html