Oficina d'Assistència en Matèria de Registre - OAMR

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

 

El Consell Comarcal del Baix Empordà compta amb un registre electrònic general, tal i com obliga la Llei 39/ 2015. El consell ofereix l’Oficina d’Atenció en Matèria de Registre (OAMR) compleix amb els requisits d’acord amb el que disposa la Llei 39/ 2015 en matèria de registre.

Entre altres, d'acord amb el que preveu l'article 31 “cada administració pública publicarà els dies i l'horari en què hagin de romandre obertes les oficines que prestaran assistència per a la presentació electrònica de documents, garantint el dret dels interessats a ser assistits en l'ús de mitjans electrònics”.

 

FUNCIONS

 • Atenció personal.
 • Registre general d’entrada.
 • Tramitació dels documents de finestra única.
 • Recepció dels avisos i suggeriments per telèfon o presencialment.
 • Orientació sobre els tràmits que el ciutadà hagi de fer, lliurament dels models de sol·licitud i registre.
 • Entitat de Registre Col·laboradora de CAT Cert on es pot sol·licitar l’idCAT. (Tramitacions del certificat digital)
 • Informació sobre edictes i anuncis del Consell Comarcal.
 • Recursos Humans: Lliurament de bases de les convocatòries i concursos.
 • Recaptació.
 • Sol·licituds d’ajornaments i/o fraccionaments.
 • Domiciliacions bancàries.
 • Suport per emplenar les instàncies i registrar:

a) Sol·licitud de bonificacions.

b) Sol·licitud d’exempcions.

c) Sol·licitud de devolucions de pagaments d’ingressos indeguts o derivats de la normativa de cada tribut (baixes de vehicles o IAE)

 • Emissió de duplicats sota petició de l’interessat o persona degudament autoritzada.
 • Donar informació: llistat de deutes pendents, o llistats de rebuts pagats
 • Ensenyament:
 • Orientació a l’hora de sol·licitar els serveis de transport i menjador escolar o modificar alguna de les dades que han facilitat al CCBE. Impresos a gestionar:

a) Sol·licituds de transport i menjador escolar

b) Sol·licituds d’ajuts

c) Sol·licituds de canvi de dades dels serveis o de peticions de duplicitat de parades.

 • Consum: Registre d’entrada de documents.

 

DADES DE CONTACTE

Persona de contacte: Maria Lourdes Palomino Pellicer

Correu electrònic: consell@baixemporda.cat

Telèfon: 972 64 23 10 

Adreça: C. Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà 

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

 

 

Propostes, suggeriments i opinions

 

 

Comentaris