Com ha de ser la franja de protecció en nuclis i/o urbanitzacions?

0

Ha de tenir com a m

Ha de tenir com a mínim una amplada de 25 metres, a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions i els nuclis de població. En cas de terrenys de fort pendent cal que la franja sigui molt més ampla.

Les zones verdes o vials perimetrals poden computar com a part de la franja.

Cal evitar la continuïtat horitzontal i vertical del combustible, és a dir, evitar el contacte de la part alta dels arbustos amb la part baixa de les capçades dels arbres, i  a la vegada evitar el contacte entre si de les capçades dels arbres o els arbustos.

Dit d’una altra manera, els arbres han de quedar espaiats entre 6 i 8 metres, i podats fins a 1/3 de l’alçada, i el sotabosc ha de quedar desbrossat.

Les restes vegetals produïdes pels treballs forestals s’han de triturar fins a obtenir restes menors a vint centímetres i repartir-les uniformement sobre el terreny.

La fusta o llenya generada durant aquests treballs s’ha de retirar de la franja, i és del propietari del terreny, que la pot reclamar o cedir a qui hagi fet els treballs d’obertura de la franja.