Què cal fer si el veí no em deixa fer els treballs forestals?

0

En cas de cases o edificacions aïllades, si hi ha desavinences cal avisar l'ajuntament i/o els agents rurals per tal de fer de mediadors, i en última instància, s'haurà de sol·licitar una autorització judicial (ja hi ha jurisprudència en aquest tema).

En els terrenys inclosos en la franja exterior de protecció que no pertanyen a la urbanització o nucli de població, s’hi estableix una servitud forçosa per accedir-hi i fer-hi els treballs forestals necessaris.