Quina normativa ho regula?

Ho regula la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, i la Llei 5/2017.

Aquesta darrera modificació determina que si els propietaris que hi estan obligats no fan les franges, correspon a l’ajuntament fer-les, de forma subsidiària, i per tant, aquest pot establir una taxa per a la prestació del servei.