Recaptació

El Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà té com a principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió dels ajuntaments, de les administracions públiques de la comarca del Baix Empordà i dels Ens públics que en depenen.

NORMATIVA

L’atribució de la competència ve conferida per l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, que confereix als consells comarcals les atribucions que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Codi DIR del Servei de Recaptació: LA0012062

DESTINATARI

Ajuntaments, administracions públiques de la comarca del Baix Empordà i ens públics que en depenen.

FUNCIONS

 • Gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic com:
  • Impost sobre béns immobles urbans
  • Impost sobre béns immobles rústics
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de recollida d'escombraries
  • Taxa de cementiris
  • Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus-vàlua)
  • Multes de trànsit - gestió del procediment sancionador i gestió en executiva
  • Altres denúncies derivades de l'incompliment d'ordenances municipals
  • Quotes de regadiu 
 • Xarxa d’oficines distribuïda per diversos municipis de la comarca a fi d’oferir una major proximitat al ciutadà.
 • Servei d’alertes sobre els períodes de cobrament mitjançant el calendari del contribuent.
Pagament per internet amb targeta de cartes de pagament amb codi de barres
Pagament per internet amb targeta de cartes de pagament amb codi de barres

Xarxa d'oficines:

Oficina de la Bisbal d'Empordà (Serveis centrals)
Carrer del Raig, 5 baixos
17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972640924
E-mail
recaptacio@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0031-20-0200413715
CODI IBAN: ES49 2100 0031 2002 0041 3715 
CODI BIC:  CAIXESBBXXX

 

Oficina de Begur
Ventura Sabater, 4 (Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Tel. 972624030 - prov. 972624523 
E-mail
recaptacio.begur@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0786-76-0200121281
CODI IBAN:ES13 2100 0786 7602 0012 1281
CODI BIC: CAIXESBBXXX

 

Oficina de Palamós 
Carrer Notaries, 22
17230 Palamós
Tel 972600161
E-mail
recaptacio.palamos@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> compte: 2100-0028-73-0200515566
CODI IBAN: ES10 2100 0028 7302 0051 5566
CODI BIC: CAIXESBBXXX

 

Oficina de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
c/ Verdaguer, 13 B
17250 Platja d'Aro
Tel. 972829870
E-mail
recaptacio.cpdaro@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0746-80-0200227101
CODI IBAN: ES22 2100 0746 8002 0022 7101
CODI BIC: CAIXESBBXXX

 

 

Oficina de Calonge i Sant Antoni
Av. Puigcerver, 14 (Hotel d'Entitats)
17251 Calonge
Tel. 972653527
E-mail recaptacio.calonge@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0129-56-0200304320
CODI IBAN: ES71 2100 0129 56 02 00304320
CODI BIC: CAIXESBBXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PAGAMENTS AMB MÒBIL PODEU DESCARREGAR LES APP DE LES ENTITATS BANCÀRIES

PER ANDROID - PAGAMENT DE REBUTS CAIXABANK SA  (usuari de CaixaBankNow)

PER ANDROID - APP DE BBVA

PER ANDROID - APP BANC DE SABADELL 


PER iOS - PAGAMENT DE REBUTS  CAIXABANK SA  (es pot utilitzar per pagar amb qualsevol targeta o amb l'usuari de CaixaBankNow)

PER iOS - APP DE BANC DE SABADELL

PER iOS - APP DE BBVA

 

 

Com presentar un recurs en cas de disconformitat davant d'un acte notificat:

A) En paper

1.- Ompliu una instància general

2.- Imprimiu-la i signeu-la

3.- Presenteu-la al registre d'entrada del Consell Comarcal, o d'una altra administració pública, que  la traslladarà al Consell

B) Electrònicament  (cal signatura electrònica, certificat digital,  idCat o Cl@ve)

 

DADES DE CONTACTE

Persona de contacte: Narcís Bahí Colomer

Telèfon: 972 64 09 24

E-mail: recaptacio@baixemporda.cat

Adreça: Carrer del Raig, 5 baixos

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h

 

Impost CO2 Agència Tributària de Catalunya
Impost CO2 Agència Tributària de Catalunya

Comentaris