Ajuntament d'Ultramort

0

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:
-Impost sobre béns immobles urbans
-Impost sobre béns immobles rústics
-Impost sobre activitats econòmiques
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Exaccions vàries (entrada de vehicles)
-Taxa de cementiris

-Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus-vàlua

 Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l'ingrés per Internet prement l'enllaç següent:

(No introduïu ni punts ni guions)

PAGAMENTS PER INTERNET