Ajuntament de Begur

0

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:
-Impost sobre béns immobles urbans
-Impost sobre béns immobles rústics
-Impost sobre activitats econòmiques
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Taxa de recollida d'escombraries industrials
-Taxa de cementiris

-Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus-vàlua) 

Ordenances fiscals de l'Ajuntament de Begur: ACCEDIR-HI

Multes de trànsit - gestió del procediment sancionador i gestió en executiva

Altres denúncies derivades de l'incompliment d'ordenances municipals

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l'ingrés per Internet prement l'enllaç següent:

(No introduïu ni punts ni guions)

PAGAMENTS PER INTERNET