Ajuntament de la Tallada d'Empordà

0

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:
-Impost sobre béns immobles urbans
-Impost sobre béns immobles rústics
-Impost sobre activitats econòmiques
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Taxa de recollida d'escombraries i sanejament
-Taxa de cementiris
 

 

-Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus-vàlua) 

Ordenances fiscals de l'Ajuntament de La Tallada d'Empordà: ACCEDIR-HI

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l'ingrés per Internet prement l'enllaç següent:

(No introduïu ni punts ni guions)

PAGAMENTS PER INTERNET