Ajuntament de Pals

0

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:
-Impost sobre béns immobles urbans
-Impost sobre béns immobles rústics
-Impost sobre activitats econòmiques
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Exaccions vàries (escombraries, clavegueram i desinsectació)
-Taxa de cementiris

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Multes de trànsit - gestió del procediment sancionador i gestió en executiva

Altres denúncies derivades de l'incompliment d'ordenances municipals

 Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l'ingrés per Internet prement l'enllaç següent:

(No introduïu ni punts ni guions)

PAGAMENTS PER INTERNET