Ajuntament de Vilopriu

0

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:
-Impost sobre béns immobles urbans
-Impost sobre béns immobles rústics
-Impost sobre activitats econòmiques
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Taxes sobre habitatges i locals (escombraries i sanejament)
-Taxa de cementiris
 

-Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus-vàlua)

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l'ingrés per Internet prement l'enllaç següent:

(No introduïu ni punts ni guions)

PAGAMENTS PER INTERNET