Calendari del contribuent

Si voleu rebre alertes de calendari del contribuent al vostre correu electrònic cliqueu AQUÍ

(La recepció d'informació sobre els períodes de cobrament mitjançant aquest servei d'alertes no substitueix les formes legalment establertes a l'article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Les incidències en la recepció d'aquest avís no són al·legables en recursos tributaris.)

 

Podeu consultar el calendari del contribuent amb el detall de tots els municipis i altres entitats de dret públic que han delegat la recaptació en període voluntari al Consell Comarcal del Baix Empordà, clicant el document que trobareu adjunt a aquesta pàgina.