Subhastes

El servei de recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà duu a terme la gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis de la comarca que li ho hagin delegat. A tal efecte està facultat per Llei per embargar i vendre béns en pública subhasta.

Les subhastes són l’última fase del procediment administratiu de constrenyiment i mitjançant aquestes es posen al mercat els béns prèviament embargats als deutors.
El producte obtingut en les subhastes es destina a saldar el deute pendent dels deutors. Si hi ha sobrant es lliura al deutor o a qui hi acrediti millor dret.
Els deutors poden paralitzar el procediment, en qualsevol moment anterior a l’adjudicació, mitjançant el pagament del deute.

Nota important:

. Les subhastes per a les quals la provisió de subhasta ha estat dictada a partir del dia 1 de setembre de 2018 es tramitaran totes de forma electrònica pel portal de subhastes del BOE d'acord amb allò que determina el Reglament general de recaptació, segons les modificacions introduïdes pel RD 1071/2017 

. Les subhastes per a les quals es va dictar provisió de subhasta amb anterioritat al dia 1 de setembre de 2018 es van finalitzar d'acord amb el procediment anterior (presencial i en paper). Actualment ja no en queda cap de vigent.

 

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC

Normes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018 - Electròniques

El Decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. a la seva disposició transitòria quarta estableix que les normes relatives al desenvolupament del procediment de subhasta mitjançant el Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat s'aplicaran als procediments iniciats a partir l'1 de setembre de 2018.

 

Les subhastes electròniques es desenvoluparan de la següent manera:

1.- La subhasta és única i es realitzarà per mitjans electrònics en el Portal de subhastes de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat https://subastas.boe.es/ (Art. 100.2 RGR)

2.- Amb excepció del personal adscrit a l’òrgan de recaptació competent, dels taxadors, dels dipositaris del béns i dels funcionaris directament implicats en el procediment de constrenyiment, podrà prendre part en la subhasta, per sí o per mitjà de representant, qualsevol persona que tingui capacitat d’obrar d’acord amb el dret i que no tingui cap impediment o restricció legal, sempre que s’identifiqui de forma adequada.

Una vegada oberta la subhasta en el Portal de subhastes de l’Agència Butlletí Oficial de l’Estat únicament es podran realitzar ofertes electròniques.
Els interessats que vulguin participar a la subhasta hauran d’estar donats d’alta com a usuaris del sistema i hi accediran per algun dels mitjans electrònics d’acreditació de la identitat admesos pel Butlletí Oficial de l’Estat, de manera que es garanteixi una plena identificació dels licitadors. L’alta es podrà realitzar en el Portal de Subhastes utilitzant un mitjà electrònic d’identificació admès per l’Agència Estat Butlletí Oficial de l’Estat o bé mitjançant la compareixença personal de l’interessat davant d’un funcionari públic de qualsevol de les Administracions públiques i òrgans que celebrin subhastes a través del Portal de Subhastes, que facilitarà aquest tràmit en els termes que s’estableixin a la seva respectiva normativa.
(103 RGR)

3.- Tot licitador, per a ser admès com a tal, constituirà un dipòsit del 5 per 100 del tipus de subhasta dels béns pels que desitgi licitar.

Al realitzar l’oferta, el licitador haurà de declarar si desitja que el seu dipòsit quedi reservat per al cas de que el millor postor de la subhasta no complís l’obligació d’ingressar la resta del preu d’adjudicació en el termini concedit a aquests efectes. En aquest cas el bé podrà adjudicar-se en favor dels que el segueixin per l’ordre de les seves respectives postures i, si fossin iguals, per l’ordre cronològic en que haguessin estat realitzades.

En tot cas quan el licitador realitzi una puja inferior o igual a la que fos la major oferta existent fins aquell moment, el dipòsit quedarà reservat en els termes previstos a l’apartat anterior.

Finalitzat el període de presentació d’ofertes quedaran disponibles per als licitadors, els dipòsits dels quals no haguessin quedat reservats conforme als apartats anteriors, les quantitats dipositades excepte la que correspongui al major postor, la qual quedarà reservada com a garantia del compliment de l’obligació de satisfer la resta del preu d’adjudicació i, si és el cas, com a part del preu de la venda.

Les quantitats dipositades que haguessin estat reservades quedaran disponibles una vegada acomplerta l’obligació pel rematant o adjudicatari de satisfer la resta del preu d’adjudicació. (103 bis RGR)

4.-Els béns embargats per alienar són els que es detallen a l'anunci de subhasta. La certificació registral de titularitat i càrregues es podrà consultar amb el Codi Segur de Verificació (CSV) indicat a l’anunci del Portal de Subhastes del BOE a la següent adreça web:
https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos/homeCSV.seam

5.- La subhasta començarà en la data assenyalada a l’anunci de subhasta publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que disposa l’article 101.3 del Reglament general de recaptació.

La presentació d’ofertes es durà a terme, en tot cas, de forma electrònica en el Portal de Subhastes de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

Una vegada oberta la subhasta es podran realitzar ofertes electròniques durant un termini de vint dies naturals des de la seva obertura. Les ofertes s’enviaran electrònicament a través de sistemes segurs de comunicacions al Portal, que retornarà un justificant tècnic garantit amb segell electrònic del moment exacte de recepció de l’oferta i del seu import. En aquest instant es publicarà electrònicament l’oferta i el postor que veiés superada la seva oferta serà advertit d’aquesta circumstància pel sistema.

Seran admissibles ofertes per import superior, igual o inferior a la més alta ja realitzada, que podran ser, de conformitat amb el que disposa l’article 103 del Reglament general de recaptació, reservades per al supòsit de que el licitador que hagi realitzat l’oferta més alta no ingressi finalment el preu de la rematada. En el cas de que existissin ofertes pel mateix import es preferirà l’anterior en el temps.

La subhasta no es tancarà fins que hagi transcorregut una hora des de la realització de la darrera oferta, encara que comporti l’ampliació del termini inicialment fixat, amb un límit màxim d’ampliació de 24 hores.

En qualsevol moment anterior a la certificació de l’acta d’adjudicació de béns, o si és el cas, a l’atorgament de l’escriptura pública de venda, podrà el deutor alliberar els seus béns pagant íntegrament la quantia establerta a l’ article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. (Art 104 RGR)

6.- Finalitzada la fase de presentació d’ofertes la Mesa es reunirà en el termini màxim de 15 dies naturals i es procedirà a l’adjudicació dels béns o lots conforme a les següents regles:

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta)

Si per a un mateix deutor s’hagués acordat la subhasta de varis béns simultàniament i, finalitzat el termini de realització d’ofertes electròniques, en virtut de les quanties ofertes no fos necessària l’adjudicació de tots el béns per a cobrir el deute reclamat en la seva totalitat, l’ordre d’adjudicació a seguir per la Mesa es determinarà de conformitat amb les regles contingudes a l’article 99 del Reglament general de recaptació.

Adoptat l’acord corresponent, s’entendrà finalitzada la subhasta i es procedirà a aixecar acta pel Secretari de la Mesa.

Designat adjudicatari conforme als apartats anteriors i quan, segons la legislació aplicable, existeixin interessats que siguin titulars d’un dret de tempteig o un altre d’adquisició preferent que obligui a posar en coneixement previ les condicions de l’adjudicació, aquesta es comunicarà als esmentats interessats. L’adjudicació acordada per la Mesa quedarà en suspens durant el termini que, segons la legislació aplicable, els interessats puguin exercir el seu dret d’adquisició..

L’adjudicació serà notificada a l’adjudicatari, instant-lo perquè realitzi el pagament de la diferència entre el preu total de l’adjudicació i l’import del dipòsit en els 15 dies següents a la data de notificació, amb l’advertiment de que si no el completa en l’esmentat termini perdrà l’import del dipòsit que s’aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. Tot, sense perjudici de les responsabilitats en que pugui incórrer l’adjudicatari pels perjudicis que origini a l’Administració per la falta de pagament del preu de la rematada i a quin rescabalament quedarà obligat en tot cas.

També i d’existir altres postures amb reserva de dipòsit, la Mesa podrà acordar l’adjudicació al licitador que hagués realitzat l’oferta més elevada d’aquells quin dipòsit hagués estat reservat, d’acord amb les regles d’adjudicació anteriors. (Art. 104 bis RGR)

7.- L’Ajuntament o entitat de dret públic  titular del deute es reserva el dret de demanar l'adjudicació de l'immoble que no hagués estat objecte de rematada de la subhasta, per a la solvència del seu crèdit i dins dels límits establerts en els articles 108 i 109 del Reglament general de recaptació