Serveis Econòmics

DESTINATARI

Els membres electes de les corporacions locals de la comarca, així com el personal al seu servei.

 

FUNCIONS

Intervenció general

Les funcions i competències de la Intervenció General en matèria comptable són:

 • Gestionar la comptabilitat financera i l’execució del pressupost.
 • Formar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Empordà.
 • Coordinar les funcions o activitats comptables, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació.
 • Organitzar un adequat sistema d’arxiu i conservació de tota la documentació i informació comptable que permeti posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d’informació  comptable sol·licitats per ells en els terminis requerits.
 • Elaborar la informació sobre l’execució del pressupost en els terminis i periodicitat establerta pel Ple.
 • Elaborar l’avanç de la liquidació del pressupost corrent que s’ha adjuntar al pressupost del Consell Comarcal.

 

En matèria de control intern, la Intervenció General té atribuïdes les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària del Consell Comarcal, mitjançant l’exercici de:

 • La funció interventora, és a dir, el control abans que siguin aprovats els actes que donin lloc a reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se'n derivin, i la inversió o aplicació en general dels fons públics.
 • El control financer, és a dir, comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis del Consell Comarcal.
 • El control d’eficàcia, és a dir, comprovar de forma periòdica el grau de compliment dels objectius, així com l’anàlisi del cost de funcionament dels serveis i del rendiment dels respectius serveis i inversions.

 

Tresoreria

Constitueixen la Tresoreria tots els recursos financers, en diners, valors o crèdits, del Consell Comarcal del Baix Empordà, tant per a operacions pressupostàries com per a operacions extrapressupostàries.

De les funcions de la Tresoreria destaquem les següents:

 • Custodiar tots els fons del Consell Comarcal a través de dipòsits bancaris.
 • Realitzar tots els pagaments i cobraments segons el pla de disposició de fons.
 • Gestionar les operacions de crèdit i les operacions de tresoreria.
 • Controlar les bestretes de caixa fixa.

 

Assistència economicofinancera

 • Imposició i gestió de tributs. Ordenances fiscals.
 • Pressupostos, liquidacions i Comptes Generals.
 • Operacions financeres.
 • Instrucció de comptabilitat. Tècniques comptables.
 • Gestió de subvencions.
 • Gestió dels serveis d’aigües.
 • Planificació d’inversions.

 

Període Mig de Pagament:

 

 • PMP 1r trimestre de 2024 - 16,80

 

 • PMP 4t  trimestre de 2023 -   9,06
 • PMP 3r  trimestre de 2023 - 18,41
 • PMP 2n trimestre de 2023 - 24,84
 • PMP 1r  trimestre de 2023 - 21,37

 

 • PMP 4t  trimestre de 2022 - 12,29
 • PMP 3r  trimestre de 2022 - 17,07
 • PMP 2n trimestre de 2022 - 15,39
 • PMP 1r  trimestre de 2022 - 13,77

 

 • PMP 4t  trimestre de 2021 - 10,10 
 • PMP 3r  trimestre de 2021 - 18,89
 • PMP 2n trimestre de 2021 - 19,68
 • PMP 1r  trimestre de 2021 - 19,64

 

 • PMP 4t  trimestre de 2020 -  12,06
 • PMP 3r trimestre de 2020 -  18,79
 • PMP 2n trimestre de 2020 -  22,81
 • PMP 1r trimestre de 2020 -  14,36 

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l'Àrea: Yolanda Maria Toral Morente

Telèfon: 972 64 23 10

Correu electrònic: ytoral@baixemporda.cat

Adreça: C.Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà

 

Propostes, suggeriments i opinions

 

DOCUMENTS ADJUNTS

Comentaris