Digitalització d’informació geogràfica

A petició de cada ajuntament i mitjançant un encàrrec de serveis amb el Consell Comarcal es podran realitzar diferents tipus de treballs de captura i processament de dades geogràfiques, com per exemple:

  • Inventari de mobiliari urbà. 
  • Inventari de camins municipals. 
  • Digitalització del planejament urbanístic i adequació del text normatiu. 
  • Guia urbana i turística, etc. 

La nostra àrea disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris (GPS d'alta presició, 4x4, programari SIG i programari CAD) per a portar a terme qualsevol tipus de projecte relacionat amb la captura de dades, el seu tractament i conversió als formats necessaris i finalment presentar els resultats a l'ajuntament i publicar-los via Internet.

Aquestes capes d’informació s’incorporaran al visualitzador de cartografia que disposen els ajuntaments per tal de poder sobreposar diferents capes d’informació i poder  fer una bona gestió del seu territori de forma integrada.

Per a més informació sobre aquest servei poseu-vos en contacte amb el responsable de l'àrea.