Tramuntana (CET-CO)

El Centre Tramuntana depèn del Consell Comarcal del Baix Empordà. Ofereix serveis i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden accedir al mercat de treball ordinari. El Centre disposa de tres tipus de serveis: el Servei de Teràpia Ocupacional a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols (STO), el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) i el Centre Especial de Treball (CET).

 

NORMATIVA

Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Llei 1/2009 de protecció patrimonial a persones amb discapacitat

ORDRE ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat

LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies

 

DESTINATARI

Persones amb discapacitat intel·lectual, ajuntaments i empresariat.

 

FUNCIONS

1-El Servei de Teràpia Ocupacional a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols (STO).

Es tracta d’un servei social d’atenció de dia per a persones majors de 18 anys amb discapacitat psíquica i amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% (no tenen capacitat de treball per treballar en CET).

La valoració de la discapacitat la fan els Equips de Valoració i Orientació del Centre d’atenció al discapacitat de la Generalitat.

Aquest servei facilita als usuaris teràpia ocupacional per a millorar la seva qualitat de vida i inclusió social.

Funcions i activitats

L’ocupació Terapèutica:

 • Activitats amb les que l’usuari assoleix un resultat material satisfactori.
 • Activitats que són motivadores, sempre que és possible.
 • Activitats: artesania, manipulats, costura, jardineria, …

L’ajustament Personal i social:

 • Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, la inclusió social, l’autonomia personal i social.
 • Activitats amb participació directa de l’usuari.
 • Activitats: esport, piscina, comunicació, estimulació, comunitat, …

  

2-El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

Es tracta d’un servei social d’atenció de dia per a persones majors de 18 anys amb discapacitat psíquica i amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. La valoració de la discapacitat, la fan els Equips de Valoració i Orientació dels Centre d’atenció a la discapacitat de la Generalitat.

És un servei intermedi entre els servei de teràpia ocupacional i els centres especials de treball i té l’objectiu de millorar la qualitat de vida, inclusió laboral i social dels usuaris/es. A aquests, no se’ls fa contracte laboral ni perceben cap salari.

Funcions i activitats

L’activitat prelaboral:

 • Potenciar i conservar les capacitats laborals.
 • Integració a l’activitat laboral.
 • Activitats: manipulats, jardineria, manteniment, neteja, …

L’ajustament personal i social:

 • Activitats amb participació directa de l’usuari:
 • Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, inclusió social, l’autonomia personal i social.
 • Activitats: esport, piscina, informàtica, comunicació, …

Orientació cap al servei de teràpia ocupacional quan les necessitats d’atenció de la persona usuària ho requereixi.

 

3-El Centre Especial de Treball (CET).

El Centre Especial de Treball (CET) és una alternativa laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual que presenten un grau de discapacitat igual o superior al 33%. El CET dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i orienta i acompanya als clients i usuaris.

La seva missió és:

 • Acollir i orientar a nivell laboral i ocupacional persones amb discapacitat.
 • Vetllar per la seva qualitat de vida i inclusió social.
 • Augmentar la seva autonomia personal i social.
 • Facilitar la inserció laboral en el Centre Especial de Treball.
 • Facilitar una atenció de dia als usuaris de Centre Ocupacional.
 • Oferir activitats ocupacionals i prelaborals.
 • Ser sostenible i viable econòmicament.
 • Prestar un servei de qualitat als clients externs

La seva  visió és:

 • Mantenir, crear i cercar oportunitats de negoci per a les persones amb discapacitat.
 • Avançar en la inclusió social i en la seva qualitat de vida.
 • Augment de recursos i programes per donar-les suport.
 • Preveure les necessitats futures de les persones usuàries i treballadores.
 • Preveure la futura demanda de places de centre ocupacional.
 • Promoure la creació de nous serveis si és necessari.

Activitats Laborals

 • Jardineria i serveis forestals: Manteniment de jardins i zones verdes públiques i/o privades.
 • Industrial: manipulació i control de qualitat de productes industrials.
 • Viver: Plantació i conreu de plantes ornamentals. Venda al detall.
 • SIMU: Senyalització vial i manteniment de mobiliari urbà.
 • Neteja i manteniment: Neteja de les instal·lacions del Centre Tramuntana.
 • Auxiliar administratiu: Ajudant en tasques administratives en el Centre Tramuntana.

Serveis Complementaris

Servei de transport adaptat:

 • L’accés al servei dependrà de l’existència de places en els vehicles.

Servei de menjador:

 • Servei prestat pel centre mitjançant servei de catèring.

 

DADES DE CONTACTE

Responsable del Centre Tramuntana: Pere Cañigueral Barnés

Correu electrònic: centretramuntana@baixemporda.cat 

Telèfon:

972 30 56 29 (Palafrugell)

972 82 07 86 (Sant Feliu de Guíxols)

Adreça:

Paratge de la Faneia, s/n. 17200. Palafrugell.

Carrer Nou del Garrofer, 90. 17220. Sant Feliu de Guíxols.

Horari d’atenció a públic: de dilluns a divendres de 7h a 17h

Web: https://gardentramuntana.com/

Xarxes Socials:

FACEBOOK https://www.facebook.com/centretramuntana.palafrugell

INSTAGRAM https://www.instagram.com/centretramuntana/

 

Propostes, suggeriments i opinions

Comentaris