Oficina Comarcal de Consum

PERSONES DESTINATÀRIES

Les persones consumidores i usuàries són aquelles persones físiques o jurídiques que han adquirit un bé o han contractat un servei en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

A partir de l'1 d'abril de 2015 es consideren també persones consumidores i usuàries les persones físiques empresàries que estiguin dins del règim especial de treballadors autònoms, i les persones jurídiques que tinguin consideració de microempreses, en quant a les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics (serveis bàsics: subministraments de llum, d'aigua, de gas, de telèfon i Internet, serveis de transport, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i assegurances).

 

FUNCIONS 

  • Rep i tramita queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i usuàries.
  • Informa, orienta i assessora a les persones consumidores i usuàries sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
  • Gestiona les reclamacions per mitjà de la mediació, d'acord amb el Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
  • Gestiona les reclamacions per mitjà de l'arbitratge de consum, d'acord amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, i el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

 

NORMATIVA

  • Llei 22/2010, del 20 de novembre, del Codi de Consum de Catalunya.
  • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
  • DECRET 261/2019, de 10 de desembre, de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
  • Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.
  • Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

 

DADES DE CONTACTE

Responsable tècnic: Neus Aijón Nat

Correu electrònic: consum@baixemporda.cat 

Telèfon: 972 642 310

Adreça: Plaça Joan Carreras Dagas, 4 17100 La Bisbal d'Empordà.

 

ALTRES SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM AL BAIX EMPORDÀ: 

PALAMÓS: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). Parc dels Països Catalans, 3 Casa Montaner. Cal demanar cita prèvia trucant al tel. 972 600 518, o mitjançant el correu electrònic omic@palamos.cat Només per a persones amb domicili a Palamós.

D'acord amb el principi de proximitat, és competent en primer lloc el servei públic de consum del municipi on estigui domiciliada la persona consumidora. Si al municipi no hi ha cap oficina, n'és competent l'oficina supramunicipal que correspongui i, si no n'hi ha, la de l'àmbit de Catalunya.