Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues)

Ajuntaments que tenen delegada la liquidació de plusvàlues al Consell Comarcal del Baix Empordà:

(Dins de cada ajuntament hi trobareu un excel que es pot descarregar per fer simulacions)

 

Contacte:

plusvalues@baixemporda.cat

Telèfon: 972642310

 

(Cal tramitar una instància general i adjuntar-hi la documentació -escriptures, representació...)