Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues)

Ajuntaments que tenen delegada la liquidació de plusvàlues al Consell Comarcal del Baix Empordà:

(Podeu fer-vos la simulació de càlcul del vostre municipi descarregant-vos el full de càlcul que apareix a sota)

 

Contacte:

plusvalues@baixemporda.cat

Telèfon: 972642310

 

(Cal tramitar una instància general i adjuntar-hi la documentació -escriptures, representació...)