PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ PLAÇA TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECIAL-SERVEIS ECONÒMICS-

Termini de presentació de sol.licituds. des del dia 11 de juny fins el dia 30 de juny de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECILA- SERVEIS ECONÒMICS- COM A FUNCIONARI DE CARRERA