El Consell Comarcal

Els consells comarcals són l’òrgan de govern i d’administració de la comarca. La seva organització, com en tots els ens locals de Catalunya, es configura amb un òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, el President. Compten, però, amb un figura integrada en la cúpula del govern: el gerent. Aquest és un professional que té plena dedicació a l’execució de les tasques del govern i l’administració comarcals.

El ple del consell comarcal està format, tal com correspon a un ens de segon grau, per regidors dels ajuntaments que la componen. La designació dels consellers comarcals es fa per un sistema basat en la Llei d’Hondt aplicant un fórmula mixta tenint en compte tant els vots obtinguts per cada candidatura com el nombre de regidors.

El President té les atribucions representatives inherents al càrrec i les de supervisió de l’administració, dels serveis i del personal.