PLATER - Pla Territorial Sectorial per a les Energies Renovables a Catalunya

PLATER - Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 (PROENCAT 2050), i basada en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic, té com a objectiu la sobirania energètica de Catalunya basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica.

D’acord amb les necessitats i objectius recollits energètics que presenta la PROENCAT, Catalunya haurà de desenvolupar un gran nombre de projectes d’energies renovables, fonamentalment parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, una part dels quals hauran de situar-se sobre el terreny. Concretament, la PROENCAT l’any 2050 estableix un objectiu d’energia eòlica terrestre i solar fotovoltaica a terra de 23.136 MW i 19.394,3 MW, respectivament, mentre que la situació actual del desplegament d’aquestes tecnologies és de 1.271,1 MW i 95,9 MW, respectivament (any 2021).

Davant l’important repte que suposa integrar aquest gran volum de projectes d’energies renovables en el territori i considerant també l’elevada superfície necessària, sorgeix l’opció normativa de desenvolupar un pla territorial sectorial que ordeni aquest desplegament, sempre tenint en consideració els criteris de protecció mediambiental, paisatgístics, urbanístics, etc. i la compatibilitat del sòl amb altres usos.

Cal tenir present que, en la situació actual, la planificació territorial de Catalunya no disposa de cap instrument de planificació territorial sectorial que tingui com a finalitat ordenar el desplegament d’aquestes infraestructures energètiques. Actualment, els projectes de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques sobre el terreny requereixen complir amb les normatives sectorials en els àmbits ambiental, urbanístic i paisatgístic, seguint el marc legislatiu integrat que indica el DL 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Així, es presenta l’oportunitat de desenvolupar aquest pla territorial que ordeni el desplegament dels projectes d’energies renovables sobre el terreny, formulant un instrument, el més eficaç possible, que estigui constituït a partir de les directrius generals de la distribució arreu del territori d’aquestes instal·lacions necessàries, per a fer efectiva la transició energètica a Catalunya, en base a l’aplicació d’un conjunt de criteris. Aquests criteris hauran d’assegurar la compatibilitat d’aquests projectes amb la limitació de l’impacte mediambiental, urbanístic i paisatgístic. Al mateix temps, haurà d’assegurar la compatibilitat del sòl amb altres usos, com per exemple, les activitats agràries, al mateix temps que evitar l’acumulació de projectes en determinades àrees del territori.

 

SESSIÓ EXPLICATIVA: QUÈ ÉS PLATER?

El passat  divendres 26 de maig, en David Villar, Cap d'Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat de l'ICAEN (Institut Català de l'Energia), va fer la següent presentació per a la comarca: "Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (PLATER). Procés i implicacions"

 

 

PROCESSOS DE CONSULTA:

Consulta Prèvia del PLATER

Consulta pública prèvia del PLATER en el portal Participa de la Generalitat i estarà oberta fins al 4 de juny del 2023.

És un procés dirigit especialment a la ciutadania i organitzacions (especialment entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori).

 

 

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica

S’ha engegat el procés de Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla territorial sectorial de les energies renovables (PLATER), dirigida a les administracions públiques afectades i les persones interessades.

El motiu de la consulta és demanar aportacions fins al 30 de juny, en relació amb els aspectes que haurà de tenir en compte l’avaluació ambiental del Pla.

El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració del document d’abast, document que ha de fixar l’abast i el nivell de detall de l’avaluació ambiental del Pla, així com els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació del Pla i el seu procés d’avaluació ambiental.

La documentació es pot consultar a l’apartat web Plans i programes en procés de consulta, del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de l’enllaç següent: Consulta sobre l'avaluació ambiental del PLATER

Les diferents vies de participació són les següents:

  1. Administracions públiques han de fer arribar les respostes a la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental mitjançant el tràmit corresponent de l’EACAT:  Inici > Tràmits > Catàleg > ACC - Avaluació Ambiental Estratègica > Resposta a la consulta.
  2. Entitats sense ànim de lucre (també s’admeten altres entitats i empreses privades) --> tràmit virtual de presentació de propostes
  3. Ciutadans --> com tothom pot presentar comentaris, els ciutadans interessats o qui vulgui poden presentar una petició genèrica adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (Cal indicar a l’assumpte: “Resposta a la consulta d’avaluació ambiental de plans i programes”).

Una vegada s’hagi formulat, el document d’abast es podrà consultar al Banc de dades de l’avaluació ambiental, accessible des de l’enllaç següent: http://dtes.gencat.cat/portalAA/AppJava/consultaPlansInformacio.do?reqCode=inici  (Àmbit: Catalunya; Àmbit de planejament: Planejament Territorial)

Podreu trobar més informació sobre el tràmit i les formes de participació en l’avaluació ambiental de plans i programes a l’apartat corresponent del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/participacio_publica/