Contacte
Serveis Econòmics

Responsable: Yolanda Mª Toral Morente

c/Tarongers, 12

17100 - La Bisbal d'Empordà

Telèfon: 972.64.23.10

e-mail: ytoral@baixemporda.catServeis Econòmics

INTERVENCIÓ GENERAL

Les funcions i competències de la Intervenció General en matèria comptable són:

 • Gestionar la comptabilitat financera i l’execució del pressupost.
 • Formar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Empordà.
 • Coordinar les funcions o activitats comptables, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació.
 • Organitzar un adequat sistema d’arxiu i conservació de tota la documentació i informació comptable que permeti posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d’informació  comptable sol·licitats per ells en els terminis requerits.
 • Elaborar la informació sobre l’execució del pressupost en els terminis i periodicitat establerta pel Ple.
 • Elaborar l’avanç de la liquidació del pressupost corrent que s’ha adjuntar al pressupost del Consell Comarcal.

 

En matèria de control intern, la Intervenció General té atribuïdes les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària del Consell Comarcal, mitjançant l’exercici de:

 • La funció interventora, és a dir, el control abans que siguin aprovats els actes que donin lloc a reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se'n derivin, i la inversió o aplicació en general dels fons públics.
 • El control financer, és a dir, comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis del Consell Comarcal.
 • El control d’eficàcia, és a dir, comprovar de forma periòdica el grau de compliment dels objectius, així com l’anàlisi del cost de funcionament dels serveis i del rendiment dels respectius serveis i inversions.

 

TRESORERIA

Constitueixen la Tresoreria tots els recursos financers, en diners, valors o crèdits, del Consell Comarcal del Baix Empordà, tant per a operacions pressupostàries com per a operacions extrapressupostàries.


De les funcions de la Tresoreria destaquem les següents:

 • Custodiar tots els fons del Consell Comarcal a través de dipòsits bancaris.
 • Realitzar tots els pagaments i cobraments segons el pla de disposició de fons.
 • Gestionar les operacions de crèdit i les operacions de tresoreria.
 • Controlar les bestretes de caixa fixa.

 Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies