• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8
  • Foto 9
  • Foto 10

Subhasta d'un lot format per les finques 24847/25-26-27-28 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta d'un lot - Subhasta de les finques 24847/25, 24847/26, 24847/27 i 24847/28 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000355381, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 1838/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 99000355381 - 1838/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR

LOT FORMAT PER:

PLE DOMINI de

1.- URBANA. Participació indivisa de dos sencers tretze centèsimes d'un altre sencer per cent de la propietat número DOS, que és una nau situada a la planta soterrània, primer destinat a quaranta i una plaça de pàrquing i dos locals i dos trasters, de l'edifici situat a Platja d'Aro, terme de Castell-Platja d'Aro, avinguda de Castell d'Aro, 56 i carrer Ginesta; amb una superfície total construïda de mil cent noranta-tres metres setanta decímetres quadrats i amb una quota de participació de vint sencers per cent; el local del qual constitueix l'entitat número dos finca registral 24847, al foli 164 del Tom 3210 de l'arxiu, Llibre 510 de Castell-platja d'Aro, que procedeix de la divisió horitzontal de la finca registral 21068, al foli 58, del tom 3170 de l'arxiu, llibre 492 de Castell-Platja d'aro, inscripció 11. Aquesta participació indivisa es concreta a la plaça de pàrquing número TRES, que té una superfície útil d'onze metres deu decímetres quadrats, i limita front, zona de trànsit i maniobres; dreta entrant, pàrquing número quatre; esquerra, pàrquing número dos, i fons, mur de la finca.

INSCRITA al Tom 3333, Llibre 553 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 84, finca 24847/25 Inscripció: 1ª. Referència Cadastral: 4997108EG0249F0073ZK.

2.- URBANA. Participació indivisa d'un sencer noranta centèsimes d'un altre sencer per cent de la propietat número DOS, que és una nau situada a la planta soterrània, primer, destinat a quaranta-una places de pàrquing i dos locals i dos trasters, de l'edifici situat a Platja d'Aro, terme de Castell-Platja d'Aro, terme de Castell-Platja d'Aro, avinguda de Castell d'Aro, 56 i carrer Ginesta; amb una superfície total construïda de mil cent noranta-tres metres setanta decímetres quadrats, i amb una quota de participació de vint sencers per cent; el local del qual constitueix l'entitat número dos finca registral 24847, al foli 164 del tom 3210 de l'arxiu, llibre 510 de Castell-Platja d'Aro, que procedeix de la divisió horitzontal de la finca registral 21068, al foli 58, del tom 3170 de l'arxiu llibre 492 de Castell-Platja d'Aro, inscripció 11a. Aquesta participació indivisa es concreta en la: Plaça de pàrquing número NOU, que té una superfície útil de nou metres noranta decímetres quadrats, i limita front, zona de trànsit i maniobres; dreta entrant, pàrquing número deu; esquerra pàrquing número vuit i fons mur de finca.

INSCRITA al Tom 3333, Llibre 553 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 87, finca 24847/26, inscripció 1ª. Referència cadastral:  4997108EG0249F0079RQ.

3.- URBANA. Participació indivisa d'un sencer noranta centèsimes d'un altre sencer per cent de la propietat número DOS, que és una nau situada a la planta soterrània, primer, destinat a quaranta-una places de pàrquing i dos locals i dos trasters, de l'edifici situat a Platja d'Aro, terme de Castell-Platja d'Aro, avinguda de Castell d'Aro, 56 i carrer Ginesta; amb una superfície total construïda de mil cent noranta-tres metres setanta decímetres quadrats, i amb una quota de participació de vint sencers per cent; el local del qual constitueix l'entitat número dos finca registral 24847, al foli 164 del tom 3210 de l'Arxiu, Llibre 510 de Castell-Platja d'Aro, que procedeix de la divisió horitzontal de la finca registral 21068, al foli 58, del tom 3170 de l'arxiu, llibre 492 de Castell-Platja d'Aro, inscripció 11. Aquesta participació es concreta a la plaça de pàrquing número VINT-I-DOS, que té una superfície útil de nou metres noranta decímetres quadrats, i limita front, zona de trànsit i maniobres; dreta entrant, pàrquing número vint-i-tres; esquerra pàrquing número vint-i-u, i fons, mur de la finca.

INSCRITA al Tom 3333, Llibre 553 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 90, finca 24847/27, inscripció 1ª. Referència cadastral:  4997108EG0249F0092AI.

4.- URBANA. Participació indivisa d'un sencer noranta centèsimes d'un altre sencer per cent de la propietat número DOS, que és una nau situada a la planta soterrània, primer, destinat a quaranta-una places de pàrquing i dos locals i dos trasters, de l'edifici situat a Platja d'Aro, terme de Castell-Platja d'Aro, avinguda de Castell d'Aro, 56 i carrer Ginesta; amb una superfície total construïda de mil cent noranta-tres metres setanta decímetres quadrats, i amb una quota de participació de vint sencers per cent; el local del qual constitueix l'entitat número dos finca registral 24847, al foli 164 del tom 3210 de l'Arxiu, llibre 510 de Castell-Platja d'Aro, que procedeix de la divisió horitzontal de la finca registral 21068, al foli 58, del tom 3170 de l'arxiu, llibre 492 de Castell-Platja d'Aro, inscripció 11a. Aquesta participació indivisa es concreta a la: plaça de pàrquing número VINT-I-VUIT, que té una superfície útil de nou metres noranta decímetres quadrats, i limita front, zona de trànsit i maniobres; dreta entrant, amb zona comuna; esquerra, pàrquing número vint-i-set, i fons, mur de la finca.

INSCRITA al Tom 3333, Llibre 553 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 93, finca 24847/28, inscripció 1ª. Referència cadastral:  4997108EG0249F0098JF.

 

Usuari: No.

Arrendament: No està arrendat, segons consta a l’informe pericial de valoració.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):               8.000,00 € (lot de 4 pàrquings)

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                      8.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC