• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4

Subhasta d'un lot format per les finques 9820 i 9821 de la Bisbal d'Empordà

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta d'un lot - Subhasta de les finques 9820 i 9821 de la Bisbal d'Empordà. Expedient embargament 2500000174, Ajuntament de la Bisbal d'Empordà - Expedient 1206/2023

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 2500000174 - 1206/2023

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR

LOT FORMAT PER:

PLE DOMINI de

1. URBANA. = Entitat número tretze. - Traster número cinc, situat a la planta soterrani de l'edifici situat al carrer del Morró, número cinquanta-quatre, al terme de la Bisbal d'Empordà. Té una superfície útil de tretze metres i cinquanta-set decímetres quadrats, i limita: pel davant, prenent com a tal el seu accés, amb zona comuna d'accés als trasters i amb traster número quatre; per l'esquerra entrant i al fons, amb subsòl, i per la dreta amb traster número sis i zona comuna sobre la rampa d'accés de vehicles. Quota de participació: tres coma zero nou per cent.


Inscrita al: Tom 3260; Llibre 233 de la Bisbal; Foli 192; Finca 9820, inscripció 1ª.
Referència cadastral: 3452326EG0435S0013EJ


2. URBANA. = Entitat número catorze. - Traster número sis, situat a la planta soterrani de l'edifici situat al carrer del Morró, número cinquanta-quatre, al terme de la Bisbal d'Empordà. Té una superfície útil de cinc metres i vint-i-dos decímetres quadrats, i limita: pel davant, prenent com a tal el seu accés, amb zona comuna d'accés als trasters; per l'esquerra entrant amb traster número cinc; per la dreta amb zona d'accés a les escales i a les places d'aparcament; i al fons amb zona comuna sobre la rampa d'accés de vehicles. Quota de participació: u coma dinou per cent.


INSCRITA al Tom 3260, Llibre 233 de la Bisbal, foli 195, finca 9821, inscripció 1ª.
Referència cadastral: 3452326EG0435S0014RK

Usuari: Sí.

Arrendament: No està arrendat, segons consta a l’informe pericial de valoració.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):               3.600,00 € (lot de dos trasters)

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                      3.600,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC