• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6

Subhasta d'un lot format per les finques 9829 i 9835 de la Bisbal d'Empordà

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta d'un lot - Subhasta de les finques 9829 i 9835 de la Bisbal d'Empordà. Expedient embargament 2500000338, Ajuntament de la Bisbal d'Empordà - Expedient 10334/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 2500000338 - 10334/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR

LOT FORMAT PER:

PLE DOMINI de

1. URBANA. - Entitat número vuit. Plaça d'aparcament identificada amb el número 108, situada a la planta soterrani, nivell inferior, de l'edifici amb front al carrer Solidaritat número 34 de la Bisbal d'Empordà. S'hi accedeix a través de rampa que s'inicia al carrer Solidaritat i peatonalment, a través d'escala a la que s'accedeix des del vestíbul general de l'edifici. Té una superficie, segons projecte, de 14,15 m2 (2,95 d'amplada per 4,80 de fondària). Confronta: pel seu front, accés, zona d'accés i maniobra; dreta, entrant, amb plaça d'aparcament número 107; esquerra i fons, amb mur de l'edifici. Coeficient: 0,22 %.

INSCRITA al Tom 3272, Llibre 234 de la Bisbal d'Empordà, Foli 27, Finca 9829, inscripció 1ª.
Referència cadastral: 3356920EG0435N0008XU


2. URBANA. - Entitat número catorze. Plaça d'aparcament identificada amb el número 114, situada a la planta soterrani, nivell inferior, de l'edifici amb front al carrer Solidaritat número 34 de la Bisbal d'Empordà. S'hi accedeix a través de rampa que s'inicia al carrer Solidaritat i peatonalment, a través d'escala a la que s'accedeix des del vestíbul general de l'edifici. Té una superficie, segons projecte, de 11,65 m2 (2,55 d'amplada per 4,60 de fondària). Confronta: pel seu front, accés, zona d'accés i maniobra; dreta, entrant, amb plaça d'aparcament número 113, esquerra, amb plaça d'aparcament número 115; i fons, amb mur de l'edifici. Coeficient: 0,18 %.

INSCRITA al Tom 3272, Llibre 234 de la Bisbal d'Empordà, foli 39, finca 9835, inscripció 1ª.
Referència cadastral: 3356920EG0435N0014WP

Usuari: No.

Arrendament: No està arrendat, segons consta a l’informe pericial de valoració.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):               9.500,00 € (lot de dues places d'aparcament)

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                      9.500,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC