Subhasta d'un turisme Peugeot 206 1.4 matrícula 6799CTB

Subhasta de vehicle - Subhasta del vehicle Peugeot 206 1.4 matrícula 6799CTB. Expedient embargament EV-1250013299, Ajuntament de Palamós - Expedient 16425/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT EV- 1250013299 -  16425/2020 

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

Número de bé en el Registre de Béns Mobles:  20040004584 
Matrícula:  6799CTB
Any matriculació: 2004
Marca:  PEUGEOT
Model:  206 1.4
Tipus:  TURISME
Bastidor:  VF32AKFWF43571057
Cilindrada:  1.360

Informació addicional:  No es disposa de la documentació del vehicle però sí de les claus.
Lloc on es troba dipositat: Planta de Transferència de Residus del Consell Comarcal del Baix Empordà (Paratge dels Ramals s/n 17.111 Forallac).

Usuari: No
Arrendament: No consta arrendat

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    588,00 €
Càrregues anteriors/preferents:              0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                            588,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC