Subhasta d'un turisme Volkswagen Golf matrícula B2096PV

Subhasta de vehicle - Subhasta del vehicle Volkswagen Golf matrícula B2096PV. Expedient embargament EV-1250002173, Ajuntament de Palamós - Expedient 13328/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT EV-1250002173 - 13328/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

Número de bé en el Registre de Béns Mobles: 20180001463
Matrícula: B2096PV
Any matriculació: 1995
Marca: VOLKSWAGEN
Model: GOLF 2.0 iny 5v
Tipus: turisme
Bastidor: WVWZZZ1HZSB129902
Cilindrada: 1984.0

Informació addicional: El vehicle no disposa de claus ni documentació.
Lloc on es troba dipositat: Planta de Transferència de Residus del Consell Comarcal del Baix Empordà (Paratge dels Ramals s/n 17.111 Forallac).

Usuari: No
Arrendament: No consta arrendat

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    588,00 €
Càrregues anteriors/preferents:              0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                            588,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC