Subhasta de finca 10205 de Castell-Platja d'Aro

CELEBRANT-SE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 10205 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000355716, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 8494/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT 99000355716 - 8494/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA. = Parcel·la número quaranta-tres, abans número tretze, del Pla Parcial d'Urbanització denominada Mont d'Aro, situada al terme de Fanals d'Aro, i avui zona de Platja d'Aro, municipi de Castell d'Aro, paratge denominat Dona morta, de superfície vuit-cents noranta-nou metres quadrats, equivalents a 23.673 pams quadrats, aproximadament, que limita al Nord, carretera de la Urbanització; al Sud, parcel·la número quaranta-sis; a l'Oest, parcel·la número quaranta-quatre i en part parcel·la número quaranta-cinc; i a l'Est, amb zona verda de la Urbanització. Dins d'aquesta finca s'està construint un HABITATGE UNIFAMILIAR, està compost de planta baixa i planta pis, rematada per coberta de teula àrab. La planta baixa, està destinada a garatge. I la planta pis, està distribuïda en rebedor, vestíbul, cuina, rebost, menjador-estar, dos banys, tres dormitoris, terrassa i porxo. Tenen dues plantes, una superfície total construïda de dos-cents seixanta-vuit metres quadrats, més vint metres quadrats de terrassa i porxo. Les dues plantes es comuniquen entre si, mitjançant escala interior. La resta del solar no edificat, està destinat a jardí i accessos. 

INSCRITA al Tom 3445, Llibre 607 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 224, finca 10205, inscripció

Referència cadastral:  6016501EG0361E0001SL

Usuari: Sí.

Arrendament: Es desconeix.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):  615.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:          0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística).

TIPUS DE SUBHASTA:                          615.000,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC