• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8
  • Foto 9

Subhasta de finca 10692 de Begur

CELEBRANT-SE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 10692 de Begur. Expedient embargament 1400000532, Ajuntament de Begur - Expedient 2222/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT  1400000532 - 2222/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= Departament número un. Habitatge unifamiliar adossat, assenyalat amb el número "1", del tipus "A", que consta de planta baixa i planta primera, amb una superfície total construïda interior de cent cinquanta-quatre metres i trenta decímetres quadrats, i una superfície útil interior de cent trenta-un metres i vint-i-sis decímetres quadrats, i una superfície exterior de vint-i-nou metres i noranta-tres decímetres quadrats; que es distribueixen de la següent manera: Planta baixa, que consta de rebedor escala, dormitori, bany, saló - menjador i cuina integrada a aquest saló, i terrassa, amb una superfície construïda interior de vuitanta-cinc metres i deu decímetres quadrats, i la terrassa, amb una superfície de catorze metres i setanta decímetres quadrats. Planta primera, que consta de tres dormitoris, un bany, lavabo, i terrassa, amb una superfície construïda interior de seixanta-nou metres i vint decímetres quadrats, i la terrassa, amb una superfície de quinze metres i vint-i-tres decímetres quadrats. Limita: al front amb vials del conjunt; a la dreta entrant amb departament número dos; a l’esquerra i fons amb zona enjardinada del conjunt. Annex: aquest habitatge té com annex un garatge, identificat amb el número nou, situat a la planta semisoterrani, amb una superfície construïda de vint-i-set metres i setanta-set decímetres quadrats, que limita: a la dreta entrant amb garatge deu; a l’esquerra amb garatge vuit; i al fons amb subsòl de la pròpia finca. Li correspon una quota de participació en els elements i despeses comunes de l'edificació, de nou coma una centèsima per cent (9,01%). 

INSCRITA al Tom 3216, Llibre 272 de Begur, foli 42, finca 10692, inscripció 6ª. 

Referència cadastral: 8751203EG1485S0001AJ.

Usuari:  S’ignora.

Arrendament: S'ignora.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):            395.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                            0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   395.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC