Subhasta de finca 11122 de Sant Joan de Palamós

Subhasta de finca - Subhasta de finca 11122 de Sant Joan de Palamós. Expedient embargament 1250000784, Ajuntament de Palamós / Junta de Compensació PMU 07 - Expedient 4478/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 1250000784 - 4478/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= PARCEL·LA NÚMERO 08.- Parcel·la de terreny edificable de forma aproximadament rectangular i que té una superfície de sis-cents noranta-dos metres i vuitanta-sis decímetres quadrats. Es troba situada al sector CAMÍ DE LA FONT del terme municipal de Palamós. Limita: pel seu front, Oest, amb el carrer de Enric Vincke en una longitud de vint-i-un metres; al Sud, amb carrer sense nom i designat com a carrer A en el pla de millora urbana, en una longitud de vint-i-nou metres; a l'est, part amb aquest mateix carrer mitjançant una línia trencada i part amb parcel·la 06.a que s'adjudica a la societat "Residencial Pla de Sant Joan S.L."; i al Nord, en línia de trenta-sis metres, amb la parcel·la 06.b que s'adjudica a la societat "Residencial pla de Sant Joan S.L.". Qualificació urbanística: Zona de Bloc d'habitatges (clau 4.a.3).

 INSCRITA al Tom 3565, Llibre 312 de Sant Joan de Palamós, foli 33, finca 11122

Referència cadastral: 0639919EG1303N0001UU

Usuari: No

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca: (PLE DOMINI)      701.304,00 €
Càrregues anteriors/preferents 0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística)
TIPUS DE SUBHASTA                           701.304,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta)

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC