• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5

Subhasta de finca 11128 de Begur

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 11128 de Begur. Expedient embargament 1400000523, Ajuntament de Begur - Expedient 10027/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  1400000523 - 10027/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA (en construcció).= Entitat número setze.- Traster número quatre del Conjunt d'edificacions a Begur, paratge Sant Ramon, Ronda de Circumval·lació, cantonada Passeig de Carmen Amaya, situat al Nivell 1, amb accés general per un vestíbul a l’esmentat nivell. De figura rectangular regular i superfície útil cinc metres i trenta-tres decímetres quadrats, amb un front d'un metre i seixanta-cinc centímetres i un fons de tres metres i vint-i-tres centímetres. Confronta: pel davant, considerant el seu accés, amb replà general d'accés; per la dreta entrant amb el traster número sis; per l'esquerra amb el traster número dos; i pel fons amb vestíbul general del nivell 1. Li correspon un coeficient de participació en els elements i despeses comunes del total immoble al què pertany de setantatres centèsimes per cent (0’73%). 

INSCRITA al Tom 3112, Llibre 247 de Begur, foli 209, finca 11128, inscripció 1a. 

Referència cadastral:  7452626EG1475S0016QW

Usuari: Sí. 

Arrendament:  S'ignora. 

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions:  Tot i que al Registre de la Propietat hi consta EN CONSTRUCCIÓ, es va acreditar el final d'obra en expedient cadastral l'any 2005. 

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):            3.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                        0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   3.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC