Subhasta de finca 11162 de Sant Joan de Palamós

Subhasta de finca - Subhasta de finca 11162 de Sant Joan de Palamós. Expedient embargament 1250000780, Ajuntament de Palamós / Junta de Compensació PMU 08 - Expedient 4222/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 1250000780 - 4222/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- PARCEL·LA LLETRA A.1.- Parcel·la de terreny edificable de forma trapezoïdal i que té una superfície de dos mil noranta-set metres i noranta-vuit decímetres quadrats. Es troba situada al sector CAMÍ DE LA FONT del terme municipal de Palamós. Limita: pel seu front, Oest, amb el carrer Núria en una longitud de cinquanta-cinc metres i seixanta centímetres, més cinc metres i dotze centímetres de xamfrà amb carrer sense nom i designat com a carrer B en el pla de millora urbana; al Sud, en línia de vint-i-cinc metres i setanta-tres centímetres amb carrer sense nom i designat com a carrer B en el pla de millora urbana i en una petita part de vuit metres i quaranta-sis centímetres amb centre de transformació d'energia elèctrica; a l'Est, amb el límit del polígon d'actuació; i al Nord, en línia de trenta-sis metres i seixanta-cinc centímetres, amb parcel·la lletra L que s'adjudica a les societats mercantils "Buildingcenter S.A." i "Residencial Pla de Sant Joan S.L.". Qualificació urbanística: Zona Assistencial -clau 4. a 3. (A)-.

INSCRITA al Tom 3574, Llibre 314 de Sant Joan de Palamós, foli 33, finca 11162

Referència cadastral: 0739626EG1303N0001MU

Usuari: No

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca: (PLE DOMINI)      979.544,21 €
Càrregues anteriors/preferents 0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística)
TIPUS DE SUBHASTA                           979.544,21 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta)

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC