Subhasta de finca 11163 de Sant Joan de Palamós

Subhasta de finca - Subhasta de finca 11163 de Sant Joan de Palamós. Expedient embargament 1250000781, Ajuntament de Palamós / Junta de Compensació PMU 08 - Expedient 4471/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 1250000781 - 4471/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- PARCEL·LA LLETRA A. 2.- Parcel·la de terreny edificable de forma trapezoïdal i que té una superfície de mil quatre-cents noranta-un metres i trentaquatre decímetres quadrats. Es troba situada al sector CAMÍ DE LA FONT del terme municipal de Palamós. Limita: Pel seu front, Sud, en línia de trenta-dos metres i vuit centímetres amb carrer sense nom i designat com a carrer B en el pla de millora urbana, així com en línia de deu metres i vuit centímetres amb xamfrà amb el carrer Núria; a l'est, en línia de cinquanta-sis metres i vuitantacinc centímetres amb el carrer Núria; a l'Oest, part amb carrer sense nom i designat com a carrer B en el pla de millora urbana en línia de divuit metres, i part amb parcel·la A.3 que s'adjudica a la mateixa societat "Residencial Camí de la Font S.L." en línia de trenta-sis metres i disset centímetres; i al Nord, part amb parcel·la A.3 que s'adjudica a la mateixa societat "Residencial Camí de la Font S.L.", en línia de deu metres i quaranta-un centímetres, i part amb centre de transformació d'energia elèctrica. Qualificació urbanística: Zona Residencial mixta: hoteler i habitatge -clau 4. a 3 (M)-.

 INSCRITA al Tom 3574, Llibre 314 de Sant Joan de Palamós, foli 37, finca 11163

Referència cadastral: 0637301EG1303N0001XU

Usuari: No

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca: (PLE DOMINI)     984.356,99 €
Càrregues anteriors/preferents 0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística)
TIPUS DE SUBHASTA                          984.356,99 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta)

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC