Subhasta de finca 11164 de Sant Joan de Palamós

Subhasta de finca - Subhasta de finca 11164 de Sant Joan de Palamós. Expedient embargament 1250000782, Ajuntament de Palamós / Junta de Compensació PMU 08 - Expedient 4473/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 1250000782 - 4473/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= PARCEL·LA LLETRA A.3.- Parcel·la de terreny edificable de forma trapezoïdal irregular i que té una superfície de mil set-cents vuitanta-nou metres i disset decímetres quadrats. Es troba situada al sector CAMÍ DE LA FONT del terme municipal de Palamós. Limita: Pel seu front, Oest, en línia de cinquanta metres amb el carrer Enric Vincke; al Sud, part mitjançant una línia trencada de trenta-set metres i setanta-dos centímetres de longitud, amb carrer sense nom i designat com a carrer B en el pla de millora urbana mitjançant una línia poligonal oberta i part amb parcel·la lletra A.2, en línia de deu metres i quaranta-un centímetres; a l'Est, en línia de trenta-sis metres i disset centímetres amb la parcel·la A.2 que s'adjudica a la mateixa societat "Residencial Camí de la Font S.L." i part amb centre de transformació elèctrica; i al Nord, en línia de quarantaun metres i noranta-dos centímetres, amb parcel·la E que s'adjudica a Josep Gispert i Ricard Mercader. Qualificació urbanística: Zona de Bloc d'habitatges -clau 4. a. 3-.

INSCRITA al Tom 3574, Llibre 314 de Sant Joan de Palamós, foli 41, finca 11164

Referència cadastral: 0637302EG1303N0001IU

Usuari: No

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca: (PLE DOMINI)      1.683.950,64 €
Càrregues anteriors/preferents 0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística)
TIPUS DE SUBHASTA                           1.683.950,64 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta)

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC